Açyk göçme güýç hyzmatdaşy, Gün göçme güýçlendiriji

Sargyt soraň

Kompaniýamyza hoş geldiňiz

KOEIS netijeli, ekologiýa taýdan arassa we durnukly energiýa çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Diňe 1000W we 2000W ýaly göçme elektrik üpjünçiligi önümleri bilen çäklenmän, 5000W-den gowrak kuwwaty bolan öý energiýa saklaýyş önümleri bilen hem üpjün edýäris.Diňe önümler bilen üpjün etmän, ulanyjylary okuw we global hyzmatlar bilen hem üpjün edýäris - KOEIS ähli ulanyjylaryň islendik wagt, islendik ýerde energiýa ýetmezçiliginden ejir çekmezligi üçin giňişleýin energiýa çözgütleri bilen üpjün edýär!

Biz hakda

2008-nji ýylda döredilen “Flighpower” gözleg we gözleg işlerine, inwertor önümlerini we göçme energiýa saklaýyş energiýa çeşmelerini öndürmäge we satmaga gönükdirilen üpjün ediji.Global ulanyjylary täze energiýa saklaýyş tehnologiýasy amaly çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

  • 2 (3)

Blog habarlaryndan iň soňky

Degişli pudak we soňky habarlarymyz we wakalarymyz barada maglumat üçin şu ýere göz aýlaň.

  • 22/10 22
    Soňky ýyllarda energiýa ulgamynda energiýa saklaýjy elektrik üpjünçiligi barha möhüm rol oýnaýar.Energiýa saklaýan elektrik üpjünçiliginden öň, elektrik ulgamynyň işleýiş netijeliligi gaty pes.Indi energiýa saklaýyş güýjüniň ösmegi bilen elektrik energiýasyny elektrik torunda saklap bilýär ...
  • 07/10 22
    Soňky ýyllarda has köp adam syýahat etmegiň usuly hökmünde “açyk çäreleri” saýlap başlady.Açyk çäreleri saýlaýanlaryň köpüsi ýoldan we kempirden birleşýär, şonuň üçin soňky ýyllarda açyk enjamlar hem çalt ösdi.Dynç alyş barada aýdylanda, bizde ...